ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံပြု အချက်အလက်များ

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံပြု အ...
  4. အပိုင်း (၄) ကျောင်းကျန်းမာရေး

အပိုင်း (၄) ကျောင်းကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်ကျောင်းများ ထူထောင်ရေး

ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်ကျောင်းဆိုသည်မှာ မိမိတတ်နိုင်သမျှ လူအင်အား၊ ပစ္စည်းအင်အားကိုအသုံးပြု၍ မိမိကျောင်းနှင့် မိမိကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ ပညာရေး မိသားစုများ၏ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကို အစဉ်အမြဲတိုးတက် မြင့်မားအောင် ဆောင်ရွက်နေသောကျောင်းပင် ဖြစ်သည်။

ကျန်းမာရေး အဆင့်မြှင့် ကျောင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

Articles

Tags