အပိုင်း (၄) ကျောင်းကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်ကျောင်းများ ထူထောင်ရေး ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်ကျောင်းဆိုသည်မှာ မိမိတတ်နိုင်သမျှ လူအင်အား၊ ပစ္စည်းအင်အားကိုအသုံးပြု၍ မိမိကျောင်းနှင့် မိမိကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ ပညာရေး မိသားစုများ၏ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကို အစဉ်အမြဲတိုးတက် မြင့်မားအောင် ဆောင်ရွက်နေသောကျောင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး အဆင့်မြှင့် ကျောင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

Continue Reading →