ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံပြု အချက်အလက်များ

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံပြု အ...
  4. အပိုင်း(၂) တိုးချဲ့ကာကွယ်...
  5. ပုံမှန် ကာကွယ်ဆေးထိုး၊​ ဆေးတိုက်ခြင်း အစီအစဉ်

ပုံမှန် ကာကွယ်ဆေးထိုး၊​ ဆေးတိုက်ခြင်း အစီအစဉ်

EPI
  • ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ပြည့်ရရှိရန် မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူများက ကလေးငယ်များအား ကာကွယ်ဆေးထိုးစုရပ်များသို့ မပျက်မကွက် ခေါ်ဆောင်လာရပါမည်။ ကလေးများ၏ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံထားခြင်း အခြေအနေကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်
  • ကာကွယ်ဆေးထိုးမှတ်တမ်း ကတ်ပြား များကို မပျောက်ပျက်အောင် သေချာစွာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကလေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် ခေါ်ဆောင်လာတိုင်း ယူဆောင် လာရပါမည်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် မေးခိုင်နှင့် ဆုံဆို့နှစ်မျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေး

ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် မွေးဖွားလာမည့်ရင်သွေးငယ်ကို ကာကွယ်ရန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မေးခိုင်နှင့် ဆုံဆို့ နှစ်မျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ်ထိုးရမည်။

ကာကွယ်ဆေး မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ပထမဆုံး တွေ့တွေ့ ခြင်း ပထမအကြိမ်
ပထမဆေးထိုးအပြီး (၄)ပတ်အကြာ အနည်းဆုံး မမွေးဖွားမီ ၂ပတ်အလိုဒုတိယအကြိမ်
Tags , ,