ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံပြု အချက်အလက်များ

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံပြု အ...
  4. အပိုင်း (၄) ကျောင်းကျန်းမ...
  5. (၉) ကာယနှင့်အားကစားလုပ်ငန်း

(၉) ကာယနှင့်အားကစားလုပ်ငန်း

ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားလူငယ်များ ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ကျန်းမာရေးပညာပေးခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။ ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေဖြင့် ကျောင်းသားလူငယ်များ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်လာစေရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ အားကစားနှင့် ကာယလှုပ်ရှားမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၏ ကာယပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို လက်တွေ့လေ့ကျင့် သင်ကြားပို့ချ ရမည်။ လတ်တလောတွင်လည်း ရိုးရှင်း၍ ငွေကုန်ကြေးကျနည်းသည့်၊ စက်ကိရိယာပစ္စည်းများစွာ မလိုအပ်သည့် ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှု သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းများကို ကျောင်းများတွင် နေ့စဉ်အချိန်သတ်မှတ် လေ့ကျင့်ကစားစေခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များ အဆင့်ဆင့် ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ရမည်။